تجهیزات

لرزه گیر

لرزه گیر ارتعاشات صنعتی

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز استاندارد جنس برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
11,082,570
0
1/2 1 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
6,651,380
0
1/2 1 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
13,027,530
0
1/2 1 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
10,853,220
0
1/2 2 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
8,330,280
0
1/2 2 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
18,174,320
0
1/2 2 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
16,238,540
0
1/2 2 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
13,899,090
0
1/4 1 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
10,513,770
0
1/4 1 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
12,541,290
0
1/4 1 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
9,926,610
0
3/4 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
9,587,160
0
3/4 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
5,908,260
0
3/4 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
11,669,730
0
1 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
9,935,780
0
1 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
6,036,700
0
1 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
12,137,620
0
1/2 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
11,321,110
0
1/2 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
9,119,270
0
1/2 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
5,798,170
0
10 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
77,661,820
0
10 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
48,697,250
0
10 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
44,403,670
0
2 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
13,660,560
0
2 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
15,596,340
0
2 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
6,889,910
0
2 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
12,844,040
0
3 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
8,697,250
0
3 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
17,495,420
0
3 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
19,504,590
0
3 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
15,110,100
0
4 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
23,183,490
0
4 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
19,119,270
0
4 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
10,128,450
0
4 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
17,183,490
0
5 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
18,458,720
0
5 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
25,944,960
0
5 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
21,990,830
0
6 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
20,889,910
0
6 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
37,770,650
0
6 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
31,642,210
0
6 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
26,789,000
0
8 اینچ فلنجدار ساده آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
75,119,270
0
8 اینچ دوجداره جوشی آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
32,899,090
0
8 اینچ فلنجدار مهاردار آکاردئونی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
69,192,670
0
8 اینچ مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی بنگاه تهران 1401/4/14
32,348,630
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.