اتصالات

زانو جوشی

زانو جوشی بنکن

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز رده نوع برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
262,390
0
1/2 1 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
393,580
0
1/2 2 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
847,710
0
1/2 2 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,261,470
0
1/4 1 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
292,670
0
1/4 1 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
191,750
0
3/4 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
171,560
0
3/4 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
111,010
0
1 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
191,750
0
1 اینچ 80 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
131,200
0
1/2 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
90,830
0
1/2 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
141,290
0
10 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
17,660,560
0
10 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
29,266,060
0
2 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
464,230
0
2 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
605,510
0
3 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,816,520
0
3 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,231,200
0
4 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
2,169,730
0
4 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
3,330,280
0
5 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
3,633,030
0
5 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
5,550,460
0
6 اینچ 40 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
8,577,990
0
6 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
5,449,550
0
8 اینچ 40 مانسمان 45 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
10,091,750
0
8 اینچ 80 مانسمان 90 درجه بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
17,155,970
0

زانو جوشی ایران اتصال

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز رده نوع برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
154,130
0
1/2 2 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
371,560
0
1/4 1 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
119,270
0
3/4 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
57,800
0
1 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
66,980
0
1/2 اینچ 40 درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
36,700
0
10 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
8,990,830
0
12 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
14,678,900
0
2 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
229,360
0
3 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
477,070
0
4 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
807,340
0
5 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
1,807,340
0
6 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
2,568,810
0
8 اینچ درز دار 90 درجه ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
4,770,650
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.