لوله بدون درز

لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان 20

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
7,345,880
0
1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
4,117,440
0
3/4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
4,585,330
0
1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
17,031,200
0
2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
11,603,670
0
1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
8,843,120
0
3 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
19,464,230
0
1/4 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
8,141,290
0
4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
31,255,050
0
5 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
41,922,940
0
6 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
63,445,880
0
8 اینچ 20 وارداتی شاخه 1401/4/13
99,941,290
0

قیمت لوله مانیسمان 40

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
7,673,400
0
1/2 2 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
23,394,500
0
2 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
15,532,120
0
1/2 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
11,697,250
0
3 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
31,348,630
0
1/4 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
9,357,800
0
4 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
41,174,320
0
5 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
61,761,470
0
6 اینچ 40 اهواز شاخه 1401/4/13
82,348,630
0
1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
4,491,750
0
3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
5,053,220
0
1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
7,907,340
0
1/4 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
9,638,540
0
1/2 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
11,884,410
0
2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
15,814,680
0
1/2 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
23,300,920
0
3 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
31,722,940
0
4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
41,033,950
0
5 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
60,638,540
0
6 اینچ 40 وارداتی شاخه 1401/4/13
77,669,730
0

قیمت لوله مانیسمان 80

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3/4 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
6,831,200
0
1 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
9,264,230
0
1/2 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
5,801,840
0
1/4 1 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
13,475,230
0
1/2 1 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
15,814,680
0
2 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
21,897,250
0
1/2 2 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
31,722,940
0
3 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
40,144,960
0
4 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
59,796,340
0
5 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
95,262,390
0
6 اینچ 80 چین شاخه 1401/4/13
126,985,330
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.