استیل، مس، آلومینیوم

لوله استیل صنعتی

لوله استیل صنعتی 1.4841

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 10 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
4,793,580
0
2 اینچ 10 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
4,793,580
0
4 اینچ 10 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
4,793,580
0
3 اینچ 10 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
4,793,580
0
5 اینچ 10 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
4,793,580
0

لوله استیل صنعتی 304

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
5 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
4 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
1 1/4 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
4 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
1/2 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
3 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
4 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
1 1/2 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
3/4 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
3 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
6 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
6 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
5 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
2,013,310
0
12 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
2,157,120
0
10 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
2,061,240
0
1/2 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
8 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
2,061,240
0
3/4 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
1 1/4 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
3 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
1 1/2 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
1 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
5 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
1 1/2 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
2 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
3/4 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
1 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
2 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
2 1/2 اینچ 10 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
1/2 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
2 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
1 1/4 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0
2 1/2 اینچ 40 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,869,500
0
1 اینچ 80 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
1,936,610
0

لوله استیل صنعتی 316

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 40 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
2 1/2 اینچ 40 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
1 1/4 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
3 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
1 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
16 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,403,450
0
4 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
1 1/2 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
1/2 اینچ 80 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,067,890
0
2 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
3/4 اینچ 40 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
3 اینچ 80 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,067,890
0
8 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,163,770
0
1/2 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
1 اینچ 80 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,067,890
0
2 اینچ 40 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
12 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,259,640
0
10 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,211,700
0
6 اینچ 10 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,115,830
0
6 اینچ 40 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,115,830
0
1 اینچ 40 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
3/4 اینچ 40 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,019,960
0
8 اینچ 40 316 6 متری کیلوگرم 1401/4/13
3,163,770
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.