چهارپهلو

چهارپهلو آلیاژی

چهارپهلو آلیاژی نرمال

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

آلیاژ حالت سایز تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
CK 45 نرمال 30*50 بنگاه تهران 1401/4/12
248,170
0
st52 نرمال 25*25 بنگاه تهران 1401/4/12
244,500
0
CK 45 نرمال 10*10 بنگاه تهران 1401/4/12
261,930
0
st52 نرمال 10*10 بنگاه تهران 1401/4/12
260,100
0
CK 45 نرمال 12*12 بنگاه تهران 1401/4/12
266,560
0
CK 45 نرمال 14*14 بنگاه تهران 1401/4/12
266,560
0
CK 45 نرمال 15*15 بنگاه تهران 1401/4/12
266,560
0
CK 45 نرمال 16*16 بنگاه تهران 1401/4/12
266,560
0
CK 45 نرمال 18*18 بنگاه تهران 1401/4/12
266,560
0
st52 نرمال 20*20 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
CK 45 نرمال 20*20 بنگاه تهران 1401/4/12
248,220
0
CK 45 نرمال 25*25 بنگاه تهران 1401/4/12
248,170
0
CK 45 نرمال 30*30 بنگاه تهران 1401/4/12
248,170
0
st52 نرمال 30*30 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
st52 نرمال 35*35 بنگاه تهران 1401/4/12
246,340
0
st52 نرمال 40*40 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
CK 45 نرمال 40*40 بنگاه تهران 1401/4/12
248,220
0
st52 نرمال 50*50 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
st52 نرمال 50*50 کارخانه 1401/4/12
246,380
0
CK 45 نرمال 50*50 بنگاه تهران 1401/4/12
248,220
0
st52 نرمال 60*60 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
CK 45 نرمال 60*60 بنگاه تهران 1401/4/12
248,220
0
st52 نرمال 70*70 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
CK 45 نرمال 70*70 بنگاه تهران 1401/4/12
248,220
0
CK 45 نرمال 80*80 بنگاه تهران 1401/4/12
248,220
0
st52 نرمال 80*80 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
st52 نرمال 80*50 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
st52 نرمال 90*90 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
st52 نرمال 100*100 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
st52 نرمال 120*50 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
st52 نرمال 120*80 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0
st52 نرمال 120*120 بنگاه تهران 1401/4/12
245,460
0

چهارپهلو آلیاژی ترانس

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

آلیاژ حالت سایز تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
st52 ترانس 4*4 بنگاه تهران 1401/4/12
297,300
0
st52 ترانس 5*5 بنگاه تهران 1401/4/12
297,250
0
st52 ترانس 6*6 بنگاه تهران 1401/4/12
297,710
0
st52 ترانس 8*8 بنگاه تهران 1401/4/12
325,050
0
st52 ترانس 10*10 بنگاه تهران 1401/4/12
255,560
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.