پروفیل

پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی 5

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
80*80 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
80*40 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
80*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
90*90 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
100*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
100*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
120*120 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
140*140 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
150*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
150*150 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
160*160 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
180*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
180*180 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
200*100 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0

قیمت پروفیل صنعتی 6

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
200*160 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
200*150 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
70*70 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
80*80 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
90*90 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
100*50 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
100*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
120*120 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
140*140 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
140*140 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
150*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
150*150 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
160*160 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
160*160 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
180*180 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
180*180 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
200*100 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
200*200 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0
300*300 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
247,710
0

قیمت پروفیل صنعتی 8

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
160*160 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
200*150 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
90*90 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
100*100 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
120*120 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
140*140 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
140*140 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
150*100 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
150*150 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
180*100 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
180*180 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
180*180 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
200*100 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
200*200 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
250*150 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0
300*300 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
270,650
0

قیمت پروفیل صنعتی 10

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
200*160 10 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
277,990
0
180*180 10 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
277,990
0
160*160 10 12متری کیلوگرم 1401/4/12
277,990
0
200*150 10 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
277,990
0
140*140 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
277,990
0
180*180 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
277,990
0
200*200 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
277,990
0
300*300 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
277,990
0

قیمت پروفیل صنعتی 12

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
300*300 12 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
293,580
0

قیمت پروفیل صنعتی 14

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
300*300 14 12متری کیلوگرم 1401/4/12
302,760
0

قیمت پروفیل صنعتی 16

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
300*300 16 12متری کیلوگرم 1401/4/12
302,760
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.