پروفیل

پروفیل سبک

قیمت پروفیل سبک (مبلی) 0.7

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
10*25 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
30*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
50*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*60 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
80*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0

قیمت پروفیل سبک (مبلی) 0.9

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
30*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
50*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*60 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
80*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0

قیمت پروفیل سبک (مبلی) 1

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
30*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*40 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*80 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
50*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
50*50 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*60 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0

قیمت پروفیل سبک (مبلی) 1.25

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
30*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
50*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*60 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
80*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0

قیمت پروفیل سبک (مبلی) 1.5

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*10 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
10*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
10*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
20*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
25*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
30*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
40*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
50*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
50*50 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
60*60 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0
80*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم کیلوگرم 1401/4/12
284,410
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.