پروفیل

پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل 2

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
10*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
224,780
0
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
223,120
0
20*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,570
0
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
40*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
40*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
50*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
60*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0
80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
222,020
0

قیمت پروفیل 2.5

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
50*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
60*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
70*70 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
80*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
80*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
90*90 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
100*100 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0

قیمت پروفیل 3

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
60*60 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
120*120 3 12متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
140*140 3 12متری کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.