ورق سرد و پوشش دار

ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
298,170
+0.6%
2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
283,490
+0.6%
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
416,520
+0.4%
2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
298,170
+0.6%
3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
389,000
+0.5%
2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
283,490
+0.6%

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
304,590
+0.6%
0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
285,330
+0.6%
0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
285,330
+0.6%
0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
269,730
+0.7%
0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
269,730
+0.7%
0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
267,890
+0.7%
0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
267,890
+0.7%
0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
259,640
+0.7%
0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
260,560
+0.7%
1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
261,470
+0.7%
1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
261,470
+0.7%
1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
265,140
+0.7%
2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
278,900
+0.7%
2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
278,900
+0.7%

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
330,280
+0.6%
0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
314,680
+0.6%
0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
312,850
+0.6%
0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
298,170
+0.6%
0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
298,170
+0.6%
0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
290,830
+0.6%
0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
290,830
+0.6%
0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
278,900
+0.7%
0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
278,900
+0.7%
0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
275,230
+0.7%
0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
275,230
+0.7%
0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
268,810
+0.7%
0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
268,810
+0.7%
0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
264,230
+0.7%
0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
260,560
+0.7%
0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
260,560
+0.7%
1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
264,230
+0.7%
1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
264,230
+0.7%
1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
262,390
+0.7%
1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
262,390
+0.7%
1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
265,140
+0.7%

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
304,590
+0.6%
0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
304,590
+0.6%
0.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
283,490
+0.6%
0.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
283,490
+0.6%
0.6 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
267,890
+0.7%
0.6 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
267,890
+0.7%
0.7 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
266,060
+0.7%
0.7 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
266,060
+0.7%
0.8 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
260,560
+0.7%
0.8 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
260,560
+0.7%
0.9 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
258,720
+0.7%
0.9 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
258,720
+0.7%
1 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
261,470
+0.7%
1 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
260,560
+0.7%
1.25 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
259,640
+0.7%
1.25 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
259,640
+0.7%
1.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
261,470
+0.7%
1.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
261,470
+0.7%
2 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
277,070
+0.7%
2 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
277,070
+0.7%
2.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
266,980
+0.7%
2.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
266,060
+0.7%

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
303,670
+0.6%
0.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
285,330
+0.6%
0.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
285,330
+0.6%
0.6 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
269,730
+0.7%
0.6 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
269,730
+0.7%
0.7 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
267,890
+0.7%
0.7 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
267,890
+0.7%
0.8 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
0.8 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
262,390
+0.7%
0.9 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
259,640
+0.7%
0.9 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
261,470
+0.7%
1 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
1 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
1.2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
261,470
+0.7%
1.2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
261,470
+0.7%
1.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
263,310
+0.7%
1.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
265,140
+0.7%
2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
279,820
+0.7%
2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
279,820
+0.7%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.