ورق گرم

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه 2

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
209,180
+2.7%
1250 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
200,920
+3.3%
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
211,470
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
206,890
0

قیمت ورق سیاه 3

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
211,010
-0.9%
1250 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
203,670
+0.9%
1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
209,640
0
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
208,260
-0.4%
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
209,640
0
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
221,560
0
2500*1250 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
209,640
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
209,640
0

قیمت ورق سیاه 4

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
211,010
-0.9%
1250 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
201,840
0
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
208,260
-0.4%
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
209,640
0
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
222,480
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
212,390
0
1500*3000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
209,640
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
209,640
0

قیمت ورق سیاه 5

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
229,360
0
1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
239,000
0
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
212,850
+0.9%
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
215,140
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
215,140
0
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
222,480
0

قیمت ورق سیاه 6

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
211,110
-0.9%
1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
222,480
0
1250 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
204,590
0
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
206,430
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
206,890
0
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
214,230
0

قیمت ورق سیاه 8

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
357,800
0
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
206,430
0
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
206,890
0
2000*6000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
347,250
0
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
221,110
+0.4%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
206,890
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
357,800
0

قیمت ورق سیاه 10

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1250 گیلان رول کارخانه 1401/4/12
197,710
+1.2%
6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1401/4/12
191,290
0
6000*1200 قطعات شیت کارخانه 1401/4/12
191,290
0
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
200,000
-2.2%
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
205,050
0
12000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
256,430
0
6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/4/12
199,550
0
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
221,110
+0.8%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
205,050
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
252,300
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
256,430
0

قیمت ورق سیاه 12

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1250 گیلان رول کارخانه 1401/4/12
210,560
0
6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/4/12
201,380
0
12000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
252,300
0
6000*1200 قطعات شیت کارخانه 1401/4/12
191,290
0
6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1401/4/12
191,290
0
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
199,090
-2.7%
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/4/12
205,050
0
12000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
252,760
0
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
219,730
0
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
221,110
+0.8%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
205,050
0
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
227,990
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
252,300
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
252,760
0

قیمت ورق سیاه 15

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1200 قطعات شیت کارخانه 1401/4/12
191,290
0
1250 گیلان رول کارخانه 1401/4/12
210,560
0
6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/4/12
201,380
0
6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1401/4/12
191,290
0
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
199,090
-2.7%
12000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
255,050
0
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
210,100
0
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
219,730
0
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
219,270
0
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
221,110
+0.8%
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
227,990
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
205,050
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
255,050
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
256,430
0

قیمت ورق سیاه 20

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
249,550
0
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
210,100
0
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
219,730
0
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
219,270
0
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
227,990
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
249,550
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
252,760
0

قیمت ورق سیاه 25

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
233,030
0
12000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
240,830
0
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
210,100
0
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
219,730
0
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
219,270
0
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
227,990
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
233,030
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
240,830
0

قیمت ورق سیاه 30

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
210,100
0
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
219,730
0
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
219,270
0
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
227,990
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
239,450
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
243,580
0

قیمت ورق سیاه 35

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
230,280
0
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
210,100
0
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
219,730
0
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
219,270
0
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
228,080
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
230,280
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
239,000
0

قیمت ورق سیاه 40

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
230,280
0
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
210,100
0
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
219,820
0
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/4/12
219,270
0
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
228,080
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
230,280
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
239,000
0

قیمت ورق سیاه 45

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
229,360
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
239,000
0

قیمت ورق سیاه 50

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
258,720
0
12000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
266,520
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
258,720
0

قیمت ورق سیاه 60

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
261,470
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
268,350
0

قیمت ورق سیاه 70

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
266,060
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
267,530
0

قیمت ورق سیاه 80

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابريك کارخانه 1401/4/12
266,060
0
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
267,530
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.