ورق سرد و پوشش دار

ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
280,020
+0.3%
0.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
278,980
+0.7%
0.6 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
266,930
+0.7%
0.6 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
266,000
+0.7%
0.7 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
269,660
+0.7%
0.7 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
269,660
+0.7%
0.8 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
264,150
+0.7%
0.8 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
264,160
+0.7%
0.9 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
264,130
+0.7%
0.9 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
264,130
+0.7%
1 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
265,070
+0.7%
1 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
265,050
+0.7%
1.25 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
265,090
+0.7%
1.25 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
265,080
+0.7%
1.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
265,990
+0.7%
1.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
265,990
+0.7%
2 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
272,480
+0.7%
2 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
272,480
+0.7%

قیمت ورق روغنی هفت الماس

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
297,500
+0.6%
0.4 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
297,500
+0.6%
0.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
279,790
+2.0%
0.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
276,130
+1.3%
0.6 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
262,270
+0.7%
0.6 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
262,270
+0.7%
0.7 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
266,870
+0.7%
0.7 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
262,280
+0.7%
0.8 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
259,530
+0.7%
0.8 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
259,530
+0.7%
0.9 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
260,920
+0.7%
0.9 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
260,920
+0.7%
1 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,960
+0.7%
1 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,110
+0.7%
1.25 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,370
+0.7%
1.25 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,370
+0.7%
1.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
260,420
+0.7%
1.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
260,420
+0.7%
2 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
268,770
+0.7%
2 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
268,770
+0.7%

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
297,570
+0.6%
0.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
280,720
+1.7%
0.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
279,740
+2.0%
0.6 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
262,230
+0.7%
0.6 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
262,230
+0.7%
0.7 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
265,050
+0.7%
0.7 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
265,050
+0.7%
0.8 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,390
+0.7%
0.8 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,390
+0.7%
0.9 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,380
+0.7%
0.9 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,460
+0.7%
1 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,380
+0.7%
1 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,380
+0.7%
1.2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,390
+0.7%
1.2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
261,390
+0.7%
1.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
259,550
+0.7%
1.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
260,460
+0.7%
2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
269,680
+0.7%
2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/4/12
267,850
+0.7%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.