استیل، مسی، آلومینیوم

ورق آلومینیوم

قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک

|

آخرین بروزرسانی : امروز

آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3105 0.3 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.3 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.3 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.4 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.4 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.4 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.5 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.5 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.5 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.6 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.6 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.6 رول عرض 1200 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.6 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.7 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.7 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.7 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.7 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.8 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.8 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.8 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 0.8 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1.25 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1.25 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1.25 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1.25 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1.5 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1.5 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 1.6 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 2 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 2 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 2 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 2.5 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 2.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,020,280
0
3105 3 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
3105 3 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
3105 4 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
3105 4 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

|

آخرین بروزرسانی : امروز

آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1050 0.4 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 0.5 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 0.6 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 0.7 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 1 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 2 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 3 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0

قیمت ورق آلومینیوم پارس

|

آخرین بروزرسانی : امروز

آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1050 0.8 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 0.5 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 0.6 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 1 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 2 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 3 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,011,110
0
1050 5 رول 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,130,370
0
1050 6 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,130,370
0
3105 7 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,130,370
0
3105 8 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,130,370
0
1050 10 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,130,370
0
1050 12 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,222,120
0
1050 14 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,222,120
0
1050 15 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,222,120
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.