نبشی

نبشی

قیمت نبشی آریان فولاد

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
169,270
+2.2%
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
169,270
+2.2%
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
177,990
+2.1%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
175,230
+2.1%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
169,270
+2.2%
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
169,270
+2.2%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
169,270
+2.2%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
175,230
+2.1%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
169,270
+2.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
175,230
+2.1%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+2.2%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+2.2%
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+2.2%
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%

قیمت نبشی شکفته

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
172,940
+1.6%
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
179,820
+2.1%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
172,020
+1.6%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
+1.1%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
169,270
+1.7%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
+1.6%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
+2.2%
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
+1.6%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
+1.6%
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%

قیمت نبشی ناب تبریز

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
182,570
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
180,740
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
177,070
0
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
178,900
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
176,150
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
177,070
0
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
176,150
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
176,150
0

قیمت نبشی صنایع فولاد کوهپایه

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
182,850
+1.0%
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
182,940
+1.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
180,740
+1.0%

قیمت نبشی ظهوریان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
178,900
+2.1%
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
172,940
+4.1%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
172,020
+3.6%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
+3.6%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
+4.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+1.1%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+1.1%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
+4.8%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,190
0

قیمت نبشی آونگان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
167,440
+2.2%
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
167,440
+2.2%
80 *80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
167,440
+2.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
167,440
+2.2%

قیمت نبشی منظومه

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+1.9%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+1.9%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+1.9%

قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
176,610
+3.5%
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
174,320
+2.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
174,320
+2.2%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
172,480
+4.4%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
174,320
+2.2%
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
175,230
+4.4%
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
180,740
+4.5%
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
179,820
+4.8%
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
170,650
+1.6%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
166,980
+2.2%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+3.1%

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
179,730
+0.5%
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
177,890
+0.5%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
176,980
+0.5%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
181,560
+0.5%
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
183,400
+0.5%
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
183,400
+0.5%
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
177,890
+0.5%

قیمت نبشی ماهان ذوب

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
0

قیمت نبشی نستا

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
175,230
+3.2%

قیمت نبشی ابهر

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
169,270
+2.2%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+1.1%

قیمت نبشی زنجان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+3.4%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+3.4%
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+3.4%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+3.4%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+3.4%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+3.4%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
174,320
+2.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
168,350
+3.4%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.