استنلس استیل

میلگرد استیل

قیمت میلگرد استیل آلیاژ 304

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
8 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
10 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
12 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
14 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
20 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
25 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
30 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
40 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
50 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
55 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
60 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
65 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0
80 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,917,440
0

قیمت میلگرد استیل آلیاژ 316

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
5 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
10 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
14 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
15 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
16 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
20 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
25 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
28 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
30 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,967,890
0
40 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
45 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
50 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
55 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
60 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
65 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
70 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
80 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,876,150
0
85 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,904,910
0
90 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,933,670
0
120 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
3,019,960
0
130 316L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
3,067,890
0

قیمت میلگرد استیل آلیاژ 310

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
45 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
4,785,330
0
6 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
5,260,100
0
10 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
4,785,330
0
12 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
4,785,330
0
15 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
4,785,330
0
18 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
4,785,330
0
25 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
4,785,330
0
40 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
4,785,330
0
60 1.4841 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
4,785,330
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.