لوله استیل

لوله درزدار

قیمت لوله درزدار ضخامت 2

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
5,275,230
0
1 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
2,568,810
0
1 1/4 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
3,267,530
0
3 1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
8,271,560
0
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
255,050
0
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
225,690
0
1/2 اینچ 2 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
1,746,790
0
3/4 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
255,050
0
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
225,690
0
3/4 اینچ 2 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
1,880,740
0
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
223,860
0
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
253,220
0
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
223,860
0
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
223,860
0
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
223,860
0
2 اینچ 2 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
4,675,230
0
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
223,860
0
3 اینچ 2 6متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
223,860
0
3 اینچ 2 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
6,987,160
0
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
223,860
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.5

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
3,082,570
0
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
10,737,620
0
1 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
2,752,300
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
217,440
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
249,550
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
2,209,180
0
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
249,550
0
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
217,440
0
3/4 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
2,568,810
0
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری DIN2440 بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
4,110,100
0
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
2 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
5,754,130
0
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
7,192,670
0
1/2 3 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
9,386,240
0
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
3 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
7,706,430
0
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
5 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
13,357,800
0
6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
6 اینچ 2.5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
15,137,620
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.8

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
1/4 1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
277,530
0
1/2 اینچ 2.8 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
2,201,840
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.9

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
275,230
0
3/4 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
277,530
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
4 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
12,844,040
0
2 1/2 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
8,631,200
0
3 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
10,480,740
0
1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
4,932,120
0
1 اینچ 3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
275,230
0
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
1 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
3,699,090
0
1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
1/2 1 اینچ 3 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
5,856,890
0
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
1 1/4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
2 اینچ 3 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
6,833,030
0
2 اینچ 3 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
6,884,410
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
3 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
3 اینچ 3 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
10,480,740
0
4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
4 اینچ 3 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
13,152,300
0
5 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
5 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
5 اینچ 3 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
15,926,610
0
6 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
215,600
0
6 اینچ 3 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
17,889,910
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.3

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 3.3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
275,230
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.5

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
3 اینچ 3.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
12,741,290
0
2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
262,390
0
2 1/2 اینچ 3.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
10,686,240
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.6

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/4 1 اینچ 3.6 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
275,230
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.7

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
275,230
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 4

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3 1/2 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
17,981,660
0
2 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
8,623,860
0
6 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
27,743,120
0
2 1/2 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
12,535,780
0
3 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
14,590,830
0
2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
218,350
0
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
218,350
0
1/2 2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
218,350
0
3 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
3 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
218,350
0
4 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
218,350
0
4 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
4 اینچ 4 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
19,009,180
0
5 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
5 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
218,350
0
5 اینچ 4 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
21,100,920
0
6 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
218,350
0
6 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
256,890
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 5

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3 اینچ 5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
20,036,700
0
1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
4 اینچ 5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
25,174,320
0
6 اینچ 5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
36,990,830
0
6 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
4 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
3 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
5 اینچ 5 6 متری بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
29,357,800
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 6

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
6 اینچ 6 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
41,614,680
0
4 اینچ 6 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
32,568,810
0
4 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
6 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0
5 اینچ 6 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/4/12
38,018,350
0
5 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
247,710
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.