لوله استیل

لوله اسپیرال

لوله اسپیرال 16 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
16 اینچ کالوپ کیلوگرم 1401/4/12
243,120
0

لوله اسپیرال 20 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20 اینچ کالوپ کیلوگرم 1401/4/12
243,120
0

لوله اسپیرال 24 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
24 اینچ کالوپ کیلوگرم 1401/4/12
243,120
0

لوله اسپیرال 30 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0

لوله اسپیرال 32 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
32 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0
32 اینچ کالوپ کیلوگرم 1401/4/12
243,120
0

لوله اسپیرال 34 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
34 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0

لوله اسپیرال 36 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
36 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0

لوله اسپیرال 38 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
38 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0

لوله اسپیرال 40 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0

لوله اسپیرال 42 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
42 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0

لوله اسپیرال 56 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
56 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0

لوله اسپیرال 96 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
96 اینچ تهران کیلوگرم 1401/4/12
276,150
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.