تسمه

تسمه ماشینکاری

تسمه ماشینکاری

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

حالت ضخامت عرض آلیاژ تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ماشینکاری 6 عرض 100 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 3 بنگاه تهران 1401/4/12
256,890
0
ماشینکاری 3 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
261,470
0
ماشینکاری 3 عرض 25 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
261,470
0
ماشینکاری 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
261,470
0
ماشینکاری 3 عرض 35 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 3 عرض 40 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 3 عرض 45 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 3 عرض 50 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 3 عرض 55 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
220,190
0
ماشینکاری 3 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 4 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
262,390
0
ماشینکاری 4 عرض 25 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 4 عرض 35 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 4 عرض 40 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 4 عرض 45 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 4 عرض 50 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 4 عرض 55 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
261,470
0
ماشینکاری 5 عرض 100 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
256,890
0
ماشینکاری 5 عرض 25 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 5 عرض 35 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 5 عرض 40 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 5 عرض 45 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 5 عرض 50 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 5 عرض 55 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 5 عرض 80 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
256,890
0
ماشینکاری 5 عرض 80 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 6 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
252,760
0
ماشینکاری 6 عرض 25 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 6 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 6 عرض 35 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 6 عرض 40 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 6 عرض 45 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 6 عرض 50 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 6 عرض 55 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 6 عرض 80 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
256,890
0
ماشینکاری 8 عرض 100 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 8 عرض 120 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 8 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 8 عرض 40 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 8 عرض 50 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 8 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 8 عرض 80 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 10 عرض 100 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 10 عرض 120 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
247,710
0
ماشینکاری 10 عرض 40 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 10 عرض 50 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 10 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0
ماشینکاری 10 عرض 80 میلیمتر بنگاه تهران 1401/4/12
238,540
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.