محصولات مفتولی

رابیتس

قیمت رابیتس 400

وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
400gr بنگاه تهران برگ 1401/4/9
174,320
0
400gr 400gr بنگاه تهران برگ 1401/4/9
174,320
0

قیمت رابیتس 650

وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
650gr بنگاه تهران برگ 1401/4/9
220,190
0

قیمت رابیتس 770

وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
770gr بنگاه تهران برگ 1401/4/9
238,540
0

قیمت رابیتس 1000

وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000gr 1000 gr بنگاه تهران برگ 1401/4/9
339,450
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.