محصولات مفتولی

توری

قیمت توری مرغی

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
توری مرغی ۶٫۵ کیلویی عدد 1401/4/9
2,385,330
0
توری مرغی ۷٫۵ کیلویی عدد 1401/4/9
2,706,430
0

قیمت توری پرسی

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۵*۵ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۲ چشمه ۲*۲ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۲*۲ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۴ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 1401/4/9
206,430
0

قیمت توری حصاری

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ کیلوگرم 1401/4/9
256,890
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.