محصولات مفتولی

بولت و مهره

قیمت بولت و مهره 20

سایز محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
201,840
0

قیمت بولت و مهره 22

سایز محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
22 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
201,840
0

قیمت بولت و مهره 25

سایز محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
25 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
201,840
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.